gercektarihimiz
9 Takipçi | 14 Takip
Kategorilerim

TARİHİ BELGESELLER

OSMANLI TARİHİ

Diğer İçeriklerim (680)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (9)
derintarih lezzetvadisi ygslys supersinemax tarihveders ptctikla urumeli fikri demir bilgehan27
31 12 2015

İlk Osmanlıca-İngilizce sözlüğü ne zaman hazırlanmıştır?

İlk Osmanlıca-İngilizce sözlüğü ne zaman hazırlanmıştır?   İLK OSMANLICA-İNGİLİZCE SÖZLÜĞÜ NE ZAMAN HAZIRLANMIŞTIR?   İngiliz Sir James Redhouse tarafından 1855 tarihinde "VADE-MECUM OF OTTOMAN COLLOQUİAL LANGUAGE"ismiyle yayınlanmıştır.Sözlük İngiliz Kara ve Deniz Kuvvetleri için hazırlanmıştır. Devamı

31 12 2015

Kırım Savaşı'nın Osmanlı sosyal yaşamına etkisi nasıl olmuştur?

Kırım Savaşı'nın Osmanlı sosyal yaşamına etkisi nasıl olmuştur?   KIRIM SAVAŞI'NIN OSMANLI SOSYAL YAŞAMINA ETKİSİ NASIL OLMUŞTUR? Kırım Savaşı 1853-1856 yıllarında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında olmuştur.Kırım Savaşı Osmanlı devletini siyasi ve ekonomik yönden etkilemiştir.Bu savaşın etkilerini Osmanlı Toplum yaşamında da görmemiz mümkündür.Bu etkileri şu başlıklar altında toplayabiliriz. a-Avrupalılarla Osmanlılar arasında ilk yakınlaşmaların artması olmuştur. b-Pek çok sayıda Avrupalı tüccar,muhabirler,diplomatlar İstanbul'a gelmiştir. c-İstanbul Avrupa basınının merkezi haline gelmiştir. d-İstanbul'da yabancı sayısı artmış buda ev kiralarının fiyatlarını yükseltmiştir. e-Yenice Tütünü yabancılar arasında ilgi görmüş buda fiyatını iki kat artırmıştır. ... Devamı

31 12 2015

Lozan Heyeti İstanbul'da Nasıl Karşılandı?

Lozan Heyeti İstanbul'da Nasıl Karşılandı?     Resim:Lozan Türk Heyeti                      İstanbul'da Mekatip-i İptidaiye Mu-allimleri Cemiyeti tarafından  bir- karşılama programı hazırlanmıştı. Bu program gereğince İsmet Paşa'yı Çatalca'da karşılamak üzere bir özel tren hazırlanmış ve bu trenle hareket etmeleri için 650 kişiye da-vetiye gönderilmişti. Her vagonuna Millî Mücadele'nin önemli şehir ve zaferlerinin  adının verildiği bu tren 9 Ağustos gece yarısı hareket etti.    Bundan önce de akşam saat dokuzda Hariciye Mümessili Adnan Bey ve arkadaşlarının bindiği ekspres İsmet Paşa'yı karşılamak üzere yola çıkmıştı. Karşılama töreni çok ciddiye alınıyordu. Bu konuda "Polis Mü-dür Vekili Vehbi, Merkez Kumandanı İsmail Hakkı, Jandarma Ku-mandanı Refet,  İstanbul Mümessilliğinden Macit Beyler içtima ederek İsmet Paşayı Sirkeci'de istikbal için yapılacak programı ihzar etmiş-lerdi. İsmet Paşa için Eminönünde bir tak-ı zafer  vücuda getirilmişti" Ayrıca izciler ve öğrenciler tarafından  da bir karşılama töreni hazırlan-mıştı. Devamı

31 12 2015

Gerçekte Süleyman Şah kimdir?

Gerçekte Süleyman Şah kimdir?   Süleyman Şah kimdir?        Aşıkpaşazâde, Neşrî, Oruç gibi bir kısım Osmanlı ta-rihçileri, Ertuğrul Ga-zi'nin babası Süleyman Şah'ın Urfa tarafında bulunduktan son-ra Fırat'ı geçerken boğulduğunu ve Ca'ber Kalesi'ne gömüldüğü-nü anlatırlar. Bir başka Osmanlı tarihçisi Enverî ise bu Süleyman Şah'ın Anadolu Selçuklularının kurucusu olan Kutalmışoğlu Sü-leyman Şah olduğunu belirtir.       Selçuklu tarihçilerinin çalışmala-rı da Ca'ber Kalesi'nde yatan ki-şinin Kutalmışoğlu olduğunu or-taya çıkarmıştır. Anadolu Türk-leri arasındaki hatıralar, Os-manlılar'a intikal etmiş, bu yüz-den bazı Osmanlı tarihçileri Sü-leyman Şah'ı kendi cedleri gibi kabul etmişlerdir. Enverî, Karamanlı Mehmed Paşa, Ahmedî gibi Osmanlı ta-rihçileri Osman Gazi'nin dedesi olarak Gündüz Alp ismini verir-ler. Nitekim Osman Gazi'ye ait bir paranın üstünde de dedesinin ismi Gündüz Alpı olarak zikre-dilmektedir. Popüler tarih Devamı

31 12 2015

llk Osmanlı parası kimin zamanında bastırılmıştır?

lk Osmanlı parası kimin zamanında bastırılmıştır?   İlk Osmanlı parası kimin zamanında bastırılmıştır?    Ortaçağ devletlerinde, para bastırmak bağım-sızlık alâmetlerinden bi-risi olarak değerlendirildiği için,ilk Osmanlı parasının kimin za-manında bastırıldığı tarihçiler ve nümizmatlar arasında önemli bir tartışma konusudur. İlk Os-manlı parası 1327 yılında Orhan Bey tarafından bastırılmış ola-rak bilinmekteydi. Bazı anonim Tevârih-i lî Osmanlar ve Hadidî Tarihi'nde Os-man Gazi'nin para bastırdığı yönünde bilgiler mevcuttu. Ancak bu para bulu-namamıştı. Nümiz-mat İbrahim Artuk, 1980 yılında Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Sempoz-yumu'na sunduğu bir tebliğle, bugün İstanbul Arkeoloji Müze-si'nde bulunan ilk Osmanlı pa-rasını ortaya çıkardı. Ancak bu paranın üzerinde tarih bulunma-maktadır. Muhtemelen XIV. yüzyılın başlarında, Anadolu'da Moğol hakimiyetinin sarsıntıya uğradığı yıllarda bastırılmış ola-bilir. ... Devamı